Vi skapar effektiva kunder

Våra kunder verkar inom många olika brancher; telekom, bank, service, fastighet och bemanning. Vår leverans av dokumenthanteringstjänster till dessa kunder bygger på samma grundläggande funktioner i Arkinet som vi har anpassat efter respektive kunds behov. Detta ser vi som ett kvitto på vårt kunnande inom dokumenthantering och att vår tjänst Arkinet har den flexibilitet som krävs.

Kontakta oss gärna för att få personliga referenser, så kan du själv tala direkt med våra kunder och höra vad de anser om tjänsten.

Telia

Coor har sedan 1993 försett Telia i Solna (tidigare i Farsta) med kontorsservice, ett samarbete som har resulterat i att Telia har valt Coor som strategisk partner på 25 siter i Sverige samt i Finland och Danmark. En del av de verksamhetsstödjande tjänster som Coor levererar är systemstöd för digital arkivering och ärendehantering tillsammans med skanning och tolkning av dokument samt kvalitetssäkring av indata.

Nyttoeffekter

Genom att låta Coor stötta ett flertal dokumentintensiva processer har Telia uppnått följande nyttoeffekter:

  • Ökad produktivitet och flexibilitet i organisationen tack vare att handläggarna arbetar geografiskt oberoende. Ärendehanteringen optimeras genom att handläggarna arbetar med gemensamma ärendeköer där den som först blir tillgänglig tar itu med nästa ärende. Arbetsledarna har fullständig överblick över alla ärenden och kan enkelt omfördela resurser vid behov.
  • Ordning och reda i dokumenthanteringen tillsammans med kvalitetssäkring och kontroll av inflödet till arkiv- och ärendehanteringen ger färre fel och kostsam avvikelsehantering undviks. Enhetliga avtalsmallar skapar struktur i avtalshanteringen som underlättar och optimerar hanteringen.
  • Snabb och säker åtkomst till alla handlingar som rör kunden och kundrelationen ger bättre kundservice och ökad konkurrenskraft.
  • Besparingar: Kostnaden för att söka fram ett dokument ur ett fysiskt arkiv beräknades ursprungligen till 200 kr per återsökning, en kostnad som nästan helt har eliminerats tillsammans med kostnaden för dubbletthantering.

Botkyrkabyggen

Coor har samarbetat med Botkyrkabyggen för hanteringen av såväl digital som fysisk arkivering av handlingar sedan 2004.

Nyttoeffekter

De nyttoeffekter som Coors tjänster för digitalisering och e-arkivering har fört med sig är:

  • Effektivare hantering av olika ärenden, då samtliga handlingar som behövs för handläggningen finns samlade på ett ställe i e-arkivet och enkelt kan sökas fram
  • Ordning och reda
  • Inga handlingar riskerar att försvinna
  • Avtal kan sägas upp eller omförhandlas i tid
  • Avlastning av den egna organisationen då Coor hanterar både den digitala och fysiska arkiveringen för Botkyrkabyggens räkning
  • Lägre kostnader för implementation, systemutveckling, och drift än om ett internt system hade implementerats